آخرین اخبار
تاریخ:1397/05/10
آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار Piping

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار Piping

شرکت نفت ستاره خلیج فارس جهت استمرار فرآیند تولید در نظر دارد. عملیات تعمیرات و اصلاح Piping را  حین بهره برداری در واحد های عملیاتی واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که گواهی نامه ، رتبه بندی بالارا دارند دعوت می شود تا شرح کامل سوابق ، مدارک و توانمندی های خود را حداکثر تا پایان تاریخ 13/05/1397 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس ( دبیر خانه ) ارسال نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی ، از پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

تلفن: 32581849-076 و 32581851-076