آخرین اخبار
تاریخ:1397/05/10
آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان کاتالیست

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان کاتالیست

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. خرید کاتالیست واحد های ایزومریزاسیون و واحد تبدیل کاتالیستی با احیای مداوم را از طريق مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرايط خریداری نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان که در موضوع فراخوان فعالیت دارند دعوت می شود تا شرح کامل سوابق ، مدارک و توانمندی های خود را حداکثر تا تاریخ 15/05/1397 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13جاده اسکله شهید رجائی-جنب پالایشگاه نفت بندر عباس- شرکت نفت ستاره خلیج فارس- امور حقوقی و قراردادها ارسال نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی ، از تامین کنندگان واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

تلفن: 32581849-076 و 32581852-076