آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/08
آگهی فراخوان مناقصه دمونتاژ، جابجایی ، رفع عیب ، نصب و راه اندازی دو واحد آب شیرین کن 1500 و 2000 متر مکعبی MED

آگهی فراخوان مناقصه دمونتاژ، جابجایی ، رفع عیب ، نصب و راه اندازی دو واحد آب شیرین کن 1500 و 2000 متر مکعبی MED

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. دمونتـاژ ، جابجایی ، رفـع عیب ، نصـب و راه اندازی دو واحد آب­شیرین­کن 1500 و 2000 متر مکعبی MED واقع در پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط به مدت چهار ماه شمسی ازطریق مناقصه واگذار کند.

زمان دریافت اسناد : متقاضیان می‌بایست با معرفی نماینده از تاریخ 04/07/1397 لغایت تاریخ 14/07/  1397 با مراجعه به واحد امور حقوقی و قراردادها با فیش واریزی هزینه اسناد مناقصه، نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند.

مبلغ اسناد : 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

نشانی دریافت اسناد: بندر عباس کیلومتر 13جاده بندرعباس به بندر خمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیمانکارانی که دارای سابقه موضوع فراخوان و دارای رتبه 1 از سازمان برنامه و بودجه هستند، می توانند پس از دریافت و تکمیل اسناد مناقصه پیشنهاد خود را ارائه کنند.

حضور شرکت کنندگان درصورت تمایل جهت بازدید از محل آب شیرین کن صرفاً روز یکشنبه ساعت 10 صبح مورخ 15/07/1397 در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است.

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس