آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی بیمه کالاهای وارداتی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی بیمه کالاهای وارداتی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. بیمه کالاهای وارداتی خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه  واجد شرايط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های بیمه مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود رزومه و شرایط بیمه کالاهای وارداتی را به آدرس ذیل ارسال کنند.

نشانی پالایشگاه: بندر عباس کیلومتر 13  محور بندر عباس به بندر خمیر- پالایشگاه میعانات گاری ستاره خلیج فارس- مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 16:00 روز چهار شنبه  مورخ 18/07/1397

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس