آخرین اخبار
تاریخ:1397/07/14
آگهی فراخوان مناقصه تامین متریال مبدل های حرارتی

آگهی فراخوان مناقصه تامین متریال مبدل های حرارتی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد. تامین متریال ساخت مبدل حرارتی جهت واحد تصفیه هیدروژنی نفت و گاز را از طريق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرايط، واگذار نماید. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود با معرفی نماینده جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 18/07/1397 به آدرس ذیل مراجعه کنند.

نشانی دریافت اسناد مناقصه : بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص)، امور حقوقی و قراردادها

هزینه شرکت در مناقصه: مبلغ 2،000،000 ریال ( دو میلیون ریال ) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس بنام شرکت نفت ستاره خلیج فارس

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس