آخرین اخبار
تاریخ:1397/08/09
فراخوان مناقصه عمومی خرید لباس کار و اداری پرسنل

فراخوان مناقصه عمومی خرید لباس کار و اداری پرسنل

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی عام) در نظر دارد تامین دوهزار دست کاور و شلوار کار و سه هزار دست بیلرسوت را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان مایل به شرکت در مناقصه دعوت می شود که با مراجعه به سایت www.PGSOC.IR و دریافت سایر اطلاعات مناقصه، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه تا مورخ 19/08/1397 به نشانی زیر اقدام کنند.
آدرس: هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 31310000-076

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شرایط مناقصه 1
شرایط مناقصه 2
اسناد مناقصه خرید لباس کار و اداری پرسنل
سایر شرایط شرکت در مناقصه