آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/15
آگهی تجدید مناقصه ارتقاء و بروز رساني مرکز تلفن پالایشگاه ستاره خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه ارتقاء و بروز رساني مرکز تلفن پالایشگاه ستاره خلیج فارس

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد که پروژه ارتقا و بروز رسانی مرکز تلفن پالایشگاه را با شرایط مناقصه عمومی واگذار کند. لذا از همه پیمانکارانی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت می شود که جهت دریافت اسناد، با معرفی نماینده تا مورخ 1397.10.25 اقدام کنند.

مبلغ اسناد : 2،000،000 ریال(دو میلیون ریال) واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس به نام پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
نشانی دریافت اسناد: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها. 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس