آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/20
فراخوان مناقصه تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­ های اداری و صنعتی

فراخوان مناقصه تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­ های اداری و صنعتی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات Passive جهت شبکه ساختما­ن­‌های اداری و صنعتی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های مایل دعوت به عمل می‌آید. در صورت تمایل، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکات خود را حداکثر تا تاریخ 30/10/1397 به آدرس بندر عباس کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.

تلفن: 31310000-076  کد پستی : 7931181183 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس


سایر شرایط شرکت در مناقصه.docx