آخرین اخبار
تاریخ:1397/10/20
فراخوان مناقصه تامین سوئیچ های Alcatel lucent جهت شبکه ساختمان‌های اداری

فراخوان مناقصه تامین سوئیچ های Alcatel lucent جهت شبکه ساختمان‌های اداری

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سوئیچ های Alcatel lucent جهت شبکه ساختمان‌های اداری خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید درصورت تمایل، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکت‌های خود را حداکثر تا تاریخ 30/10/1397 به آدرس بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.

تلفن: 31310000-076  کد پستی : 7931181183                                                                  

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

سایر شرایط شرکت در مناقصه.docx