آخرین اخبار
تاریخ:1397/11/03
تجدید فراخوان مناقصه تامین سرور و تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان­ گیری اطلاعات

تجدید فراخوان مناقصه تامین سرور و تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان­ گیری اطلاعات
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین بخشی از تجهیزات سیستم تلکام خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین بخشی از تجهیزات سیستم تلکام خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه تامین‌کنندگان دعوت به عمل می‌آید درصورت تمایل، با توجه به شرایط درج شده در سایت WWW.PGSOC.IR نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکات خود را حداکثر تا تاریخ 10/11/1397 به آدرس بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.

تلفن: 31310000-076 
کد پستی : 7931181183                                                                    

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پیوست سرور.pdf