آخرین اخبار
تاریخ:1398/02/28
آگهی مزایده عمومی فروش نفتای ترش

آگهی مزایده عمومی فروش نفتای ترش

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد بخشی از محصولات خود (نفتای ترش)  را از طریق مزایده عمومی بین المللی به روش ترم تحویل در اسکله شهید رجایی به میزان 200،000 تن متریک به فروش برساند. لذا از تمامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی متمایل دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 29/02/1398 لغایت 05/03/1398 با معرفی نماینده به آدرس: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، واحد امور حقوقی و قراردادها، مراجعه و اقدام کنند.  اطلاعات بیشتر در سایت شرکت به www.pgsoc.ir قرار گرفته است.

تلفن: 31310000-076
کد پستی :  7931181183
ایمیل: tender.pgsoc@gmail.com


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

Condition 211.pdf