آخرین اخبار
تاریخ:1398/04/15
آگهی مناقصه عمومی تامین متریال و اجرای عملیات اصلاح عایق و رنگ واحدهای پالایشگاهی

آگهی مناقصه عمومی تامین متریال و اجرای عملیات اصلاح عایق و رنگ واحدهای پالایشگاهی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس(سهامی خاص) در نظر دارد تامین متریال عایق و رنگ و عملیات اجرایی اصلاحات عایق و رنگ واحدهای پالایشگاهی را از طریق مناقصه عمومی به به شركت معتبر و با تجربه واجد شرایط واگذار کند. لذا از پیمانکارانی که توانایی تامین موضوع مناقصه را دارند، دعوت می شود که با معرفی نماینده از تاریخ 16/04/1398 لغایت 23/04/1398 نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام کنند.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.
مبلغ اسناد: 2،000،000 (دومیلیون) ریال واریزی به حساب 2390381134 بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس