نمودار سازمانی

  محمدعلی دادور 
  سمت : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل******************************************

 سروش ذیگلری
 
سمت: مدیر عملیات******************************************