پروژه بیمارستان 264 تخت خوابی
بیمارستان ۲64 تخت خوابی بندرعباس با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در ۶ طبقه و با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان در مدت دو سال به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در محوطه ی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ساخته می‌شود. در حال حاضر «محندعلی دادور» مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس «مهدی جعفری نسب» را در حکمی رسمی به عنوان مدیر پروژه ساخت این بیمارستان منصوب کرده است. پروژه‌ی احداث بیمارستان ۲۶۴ تخت خوابی از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت آغاز شده است.
تصاویر