بالا

مناقصه عمومی تامین Hub-Sd فن های هوایی

تاریخ: شهریور 27، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین Hub-Sd فن های هوایی خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تیوب کوره ها

تاریخ: شهریور 27، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تیوب های مورد نیاز کوره های خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تسمه فن های هوایی

تاریخ: شهریور 27، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تسمه فن های هوایی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین فاینامین Scav 06

تاریخ: شهریور 23، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد میزان 42 تن فاینامین Scav 06 یا معادل آن (ماده ضد خوردگی، اکسیژن زدا و ضد رسوب) را از طريق مناقصه عمومی از تامین‌کننده/سازنده واجد شرایط خریداری کند.


مناقصه عمومی تامین ویدئوسکوپ X-Way و ملزومات آن 

تاریخ: شهریور 23، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین یک دستگاه ویدئوسکوپ X-Way و ملزومات آن را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :