بالا

مناقصه عمومی تامین 60 عدد سوئیچ های لرزش کولرهای هوایی

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 60 عدد Vibration Switch مورد نیاز Air cooler را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین 9 عدد شیر اطمینان فشار

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد 9 عددPSV  (Pressure safty Valve) مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین 42 عدد مبدل جریان به فشار

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین 42 عدد I/P Convertor مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین کابل(افزایش ظرفیت)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کابل مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین شیرهای کنترلی  (Control Valve)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شیرهای کنترلی (Fieldbus Control Valve) مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :