شرکت نفت ستاره خلیج فارس - مناقصات
بالا

مناقصه عمومی تامین کابل(افزایش ظرفیت)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین کابل مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین شیرهای کنترلی  (Control Valve)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین شیرهای کنترلی (Fieldbus Control Valve) مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تابلوهای برق (طرح افزایش ظرفیت)

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تابلوهای برق مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین تجهیزات ابزار دقیق

تاریخ: شهریور 04، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


مناقصه عمومی تامین چهار دستگاه UPS

تاریخ: مرداد 23، 1398

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین چهار دستگاه UPS سه فاز و20KVA  از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.


شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :