بالا

مناقصه عمومی تأمین 30000 متر کابل ابزار دقیق

تاریخ: 26 بهمن، 1398
مناقصه عمومی تأمین 30000 متر کابل ابزار دقیق

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل های Field bus و آنالوگ مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین کابل های Field bus و آنالوگ مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 05/12/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون ) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 15/12/1398
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :