بالا

مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل پالایشگاه با شماره PGSOC-LEC-TE-01256

تاریخ: 25 مرداد، 1399
مناقصه عمومی خرید لباس کار پرسنل پالایشگاه با شماره PGSOC-LEC-TE-01256

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید لباس کار مورد نیاز پرسنل پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید لباس کار مورد نیاز پرسنل پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت‌های باتجربه و معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 02/06/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. سایر اطلاعات در سایت شرکت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس. 
مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 12/06/1399
محل تحویل پاکت‌های مناقصه: بندر عباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :