بالا

مناقصه عمومی تأمین دو ست فیلتر مغناطیسی

تاریخ: 27 مهر، 1399
مناقصه عمومی تأمین دو ست فیلتر مغناطیسی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو ست فیلتر مغناطیسی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01304

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید دو ست فیلتر مغناطیسی مورد نیاز پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند. لذا از همه شرکت های باتجربه و معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 07/08/1399 با ارسال نامه اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.   
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس.  
مهلت تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 20/08/1399
محل تحویل پاکت های مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
تلفن: 31310000-076 داخلی 2597- نمابر: 26709359-021 کدپستی: 7931181183، پست الکترونیکی: Legal@pgsoc.ir  

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :