بالا

مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی

تاریخ: 03 اسفند، 1399
مناقصه عمومی طراحی، تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های دارای تجربه دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 10/12/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

شماره مناقصه: PGSOC-LEC-TE-01526

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های دارای تجربه دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 10/12/1399 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس.

زمان بازدید: مورخ 12/12/1399، ساعت 9:30 صبح. متقاضیان باید حداکثر تا مورخ 10/12/1399 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام نمایند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25/12/1399

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :