بالا

مناقصه عمومی فعالیت های اجرایی عمرانی 

تاریخ: 10 شهریور، 1398
مناقصه عمومی فعالیت های اجرایی عمرانی 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد فعالیت های اجرایی عمرانی (General civil) واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد فعالیت های اجرایی عمرانی (General civil) واقع در پالایشگاه را از طريق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرايط واگذار کند. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 17/06/1398 با معرفی نماینده به آدرس زیر مراجعه و اقدام کنند. سایر اطلاعات مناقصه در سایت به آدرس www.pgsoc.ir درج شده است.
نشانی دریافت اسناد: بندر عباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون )ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تلفن: 31310000-076 داخلی 2596،  کدپستی: 7931181183، ایمیل: legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

اسناد مناقصه عمومی فعالیت های اجرایی عمرانی 
شماره های تماس

تلفن: 31310000 - 076

دورنگار: 31313131-076
 

آدرس

بندرعباس، کیلومتر 13محور بندرعباس به بندرخمیر، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کدپستی : 7931181183

آدرس الکترونیکی
روابط عمومی :